കാലഘട്ടം: 2007-08 Starring- 1. Abhijith(ഞാൻ): Security deposit ആയി ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത്, 3 വർഷത്തെ ബോണ്ടിന്, ഒരു IT കമ്പനിയിൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി കിട്ടിയ ഹതഭാഗ്യൻ. 2. (അവൻ): പേര് വെളിപ്പുടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, ഒരു wholesale ശർക്കര കച്ചവടക്കാരൻ. ************ കുട്ടിക്കാനം മലനിരകളുടെ അരിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ,ആളൊഴിഞ്ഞ തേജസ്സ് ലോഡ്ജിന്റെ ഇരുണ്ട മുറികളിൽ ഒന്നിൽ ഇരുന്ന്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ച, ഒരു പെഗ് റം മെല്ലെ നുകർന്ന് കൊണ്ടവൻ തുടർന്നു; “അളിയാ, ജീവിതം… read more

അവനൊരിക്കലും സീരിയസ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു… ആരെങ്കിലും മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്നാൽ, പോയി ചൊറിയുക എന്നുള്ളത്, ഒരു കലയായി കൊണ്ട് നടന്നവൻ. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കിടിലം തമാശകൾക്ക്, പുച്ഛത്തോടെ ഒരു ചിരിയും, സ്വന്തം പൊട്ട തമാശകൾക്ക്, ഏങ്ങി ഏങ്ങി പൊട്ടി ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ. ഉണങ്ങിയ ശരീരവുമായി വൈകിട്ടു 5 മണിയാവുമ്പോ ദേവാസിൽ കയറി 8 പറോട്ടയും രണ്ട് മുട്ട കറിയും കഴിച്ച്, 5.30ക്ക്‌ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി വന്ന്, 6 മണിക്ക് സ്റ്റഡി time-ൻറെ ബെല്ലടിക്കാൻ വെറും അര മണിക്കൂർ… read more

Spoken English

Language is our primary source of communication. It’s the method through which we share our ideas and thoughts with others. Some people even say that language is what separates us from animals and makes us human. There are several factors that make the English language essential to communication in our current time. First of all,… read more

0
Reply

Art Classes

It is said that fostering creativity helps a person to develop mentally, socially, and emotionally. Creating art may boost people’s ability to analyze and problem-solve in myriad ways. Art relates to creative thinking, broadening the mind and feeding the soul: all of which address the common fears that any person may experience in the day to… read more

0
Reply

Sanskrit Workshop

  “Sanskrit has moulded the minds of our people to extent to which they themselves are not conscious. Sanskrit literature is national in one sense, but its purpose has been universal. That is why it commanded the attention of people who were not followers of a particular culture…” – Dr.Radhakrishnan. For thousands of years, ancient… read more

0
Reply

LEAVE ME ALONE, PLEASE!

Parenting a teenager is never easy. But we as parents should find steps that can significantly reduce the chaos at home and help our teens’ transition into a happier, more successful young adult. As teenagers begin to assert their independence and find their own identity, many experience behavioral changes that can seem bizarre and unpredictable… read more

0
Reply

Become the parent you wish you had

Healthy self-esteem is like a child’s armour against the challenges of the world. Kids who know their strengths and weaknesses and feel good about themselves seem to have an easier time handling conflicts and resisting negative pressures. They tend to smile more readily and enjoy life. These kids are realistic and generally optimistic. Self-esteem is… read more

0
Reply

Calendar for the summer camp

10.00 am          Inauguration 11.00 am to 12.30 pm Icebreaking sessions for campers 12.30 pm to 1.30 pm Lunch Break 1.30 pm to 2.30 pm Fun, Fun and Fun only! 2.30 pm to 4.30 pm Bring it out! 4.30pm Next day’s brief and National Anthem

0
Reply

TAMASO MA JYOTHIRGAMAYA

Asatoma sadgamaya Tamasoma jyothirgamaya Mrithyoma amrithamgamaya This is the true prayer—the seeker’s admission of his sense of limitedness and his heartfelt cry for assistance in transcendence. It is not a prayer for the things of the world. It is not a pray for food, shelter, health, partnership, riches, success, fame, glory or even for heaven.… read more

0
Reply

O N V Kurup Sir

The following poem may not be the best elegy, dirge and lament of all time. But it comes from the heart, not of an individual but the lament from the heart of a society. You say He is dead ! He left us! He passed away! But … At the rising sun and at its… read more

0
Reply